КЛИМАТСКИ ПРЕДИЗВИК

ТВОЈОТ ГРАД ОД ТЕБЕ ЗАВИСИ

Процес

1. Повик за идеи

9 декември 2014 година - 28 Февруари, 2015 година

Сите македонски граѓани кои имаат иновативна идеја се поканети да аплицираат на повикот за идеи. Идеите треба да бидат доставени преку форма за аплицирање http://odtebezavisi.mk онлајн. Примери на иновациски проекти од сличен обем и вредност од целиот свет редовно ќе се споделуваат на веб-сајтот за да се стимулираат идеи и да ги мотивираат заинтересираните граѓани да размислуваат поинаку.

2. Евалуација на идеите од страна на изборната комисија

Март 2015 година

Од предлозите, судиите (избрани претходно) ќе ги изберат оние идеи кои што тие мислат дека имаат најголем потенцијал да создадат социјални промени и ќе имаат корист од доаѓањето на прототип настанот. (Нема фиксен број, но помеѓу 6 до 9 идеи ќе бидат селектирани за настанот.)

3. Прототип настан!

почетокот на април 2015

Прототип настан е отворен простор за состаноци. Манифестацијата ќе трае 2 до 3 дена, во зависност од дневниот ред кога е организирана, но мора да се овозможат најмалку 48 часа за тимовите да работат на развивање на нивните идеи. Целта на настанот е да се трансформираат концептите и идеите во рана фаза во прототипови во 48 часа. Настанот ќе биде структуриран врз основа на избраните идеи. Тимовите ќе бидат организирани однапред. Секој поединец или тим, чија идеја е избрана за развој за време на настанот ќе добие ментор и техничка помош од страна на развивачите и дизајнерите (или други лица каде што е потребно).

3а. Прототип презентирање

По крајот на 48-те часа, тимови се очекува да излезат со основен работен модел за нов проект. Настанот ќе се затвори откако ќе се презентираат сите идеи и ќе бидат доделени награди за победничките идеи кои покажуваат најголем потенцијал да создадат вистинска промена. Две идеи ќе бидат наградени со 10.000 $ грантови. Наградата ќе им биде доделена на победниците преку непарични влогови за развој на нивните прототипи.

4. Почеток со работа и следни активности

Мај-Јуни 2015

Прототипот настан е за создавање на односите потребни за да се започне нов проект, а се надеваме дека со предложените идеи нема да заврши настанот. Победничките тимови ќе продолжат да се добиваат поддршка од организаторите на предизвикот и менторите додека проектот не е финализиран и пуштен во употреба. Тој период обично трае не повеќе од 3 месеци.